- Khamoro-Chodov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ÚDAJE O PROJEKTU
NÁZEV PROJEKTU:


Jekhetano lav (Společný hlas)

Jekhetano lav (Common Voice)DOBA REALIZACE:

1. 4. 2020 – 30. 9. 2022MÍSTO REALIZACE:


Chodov, Nové Sedlo, VřesováZAMĚŘENÍ PROJEKTU:


Projekt Jekhetane lav (Společný hlas) řeší absenci „prointegračních“ znalostí, dovedností a osobnostního nastavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit Chodova, Nového Sedla a Vřesové, která jim brání prosazovat svá práva a navazovat funkční vztahy s majoritou. Díky projektu dojde ke stmelení místních komunit a rozvoji jejich advokačních dovedností, ke zvýšení občanského uvědomění a posílení vědomí vlastní hodnoty jejich členů, k navázání účinné spolupráce s obcemi a dalšími významnými aktéry. Společný hlas více než tisíce místních lidí tak bude účinně posílen.The project Jekhetane lay (Common Voice) aims to raise the level of integrating knowledge, skills and personal attitude of residents in socially excluded localities of Chodov, Nové Sedlo and Vřesová. The absence of these skills discourages the residents from creating functional relationships with the majority. The project will motivate the integration of local communities and the development of their advocacy competences. It will stimulate the civil and self confidence of residents and the cooperation with municipalities and others. Common voice of more than 1000 people will be strengthened.KOMU JE PROJEKT URČEN?


Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit Chodova, Nového Sedla a Vřesové, jako celek budou podpořeny 3 místní komunity. Co se týče jednotlivců, bude prokazatelně podpořeno nejméně 200 osob, u nichž dojde ke zlepšení úrovně občanského uvědomění, právního povědomí, pojetí vlastní identity a sebevědomí. Tito lidé budou do projektu zapojeni v souladu s principy zplnomocňování – aktivně, partnerským způsobem, na základě podpory vlastní iniciativy a spolurozhodování, jak se již osvědčilo v rámci předchozího komunitního projektu.JAKÝ PROBLÉM ŘEŠÍME?


Na 500 lidí v Chodově, 400 v Novém Sedle a 150 ve Vřesové, Romů, čelí sociálnímu vyloučení. Kromě všech rizik a sociálně patologických jevů, které jsou s ním spojeny, je neméně závažná skutečnost, že tito lidé zakoušejí silnou frustraci, pochybují o možnosti zlepšení, trpí nízkým sebevědomím, jsou přesvědčeni, že „nemají šanci“ kvůli etnické příslušnosti a sociálnímu statusu. V této atmosféře žijí často od dětství, nemají pozitivní vzory. Odhlédneme-li od historických příčin, které umožnily samotný vznik vyloučených romských lokalit a příčin, které těmto lidem brání „zvenku“ (předsudky majority, diskriminace v zaměstnání a bydlení, segregace ve školství či nedostatečná legislativní ochrana před pádem do „dluhové pasti“) a které vyžadují řešení na systémové úrovni, je neméně závažnou příčinou problému absence „prointegračních“ znalostí, dovedností a osobnostního nastavení, které by lidem umožňovaly účinně prosazovat svá práva a navazovat funkční vztahy s okolím, v prvé řadě s klíčovými lokálními autoritami.JAK HO ŘEŠÍME?


Při realizaci komunitního projektu v Chodově jsme byli až překvapeni, jak rychle dochází při použití vhodných nástrojů zplnomocňování u komunit a jednotlivců k žádoucímu rozvoji. Jsme přesvědčeni, že po letech práce jsme našli správnou cestu. Je ale třeba, abychom v ní pokračovali. Na základě dosavadních zkušeností se zaměřujeme na práci s místními komunitami tak, aby mobilizovaly své vnitřní zdroje. V Chodově již existují funkční jádrové skupiny a lidé mají zkušenost, že mají moc sami zlepšit svou situaci (viz dokument co se povedlo v Chodově), od ledna 2020 jsme zahájili komunitní práci také ve Vřesové a Novém Sedle.

Aktuální projekt na naši dosavadní činnost navazuje. Díky možnosti dlouhodobé realizace cílí nejen na upevnění svépomocné schopnosti komunit, ale na propojení všech jejich jádrových skupin a vytvoření společné advokační skupiny složené ze zástupců z Chodova, Nového Sedla a Vřesové, která si postupně osvojí potřebné dovednosti, naváže vztahy potřebné k účinnému vyjednávání a získá JEKHETANE LAV – SPOLEČNÝ HLAS.

Smyslem dalších aktivit projektu pro jeho účastníky je zvýšení informovanosti, možnosti uplatnění, schopnosti spolupráce, posílení sebevědomí, ale i jednoduše dobrého pocitu ze života všech beneficientů, protože sdílený zážitek, radost a úspěch je hnacím motorem rozvoje společenství. Předpokládáme, že tento způsob práce přinese plody v podobě emancipace a posílení komunit i jednotlivců; naučí se lépe si uvědomovat své potřeby, získají schopnost účinněji je společně formulovat a prosazovat na klíčových místech (zejména na úrovni obcí). Stanou se tak těmi, s „jejichž hlasem se počítá“.CO JE NAŠÍM CÍLEM?


Naší vizí a cílem je dosáhnout po 30 měsících realizace tohoto stavu:

Znevýhodněné komunity sociálně vyloučených lokalit Chodova, Nového Sedla a Vřesové stmelené, schopné realizace svépomocných aktivit. Jsou zastupovány společnou advokační skupinou, proškolenou a osvědčenou v advokační práci. Prokazatelně se zlepšila úroveň občanského uvědomění, právního povědomí, pojetí vlastní identity a sebevědomí u minimálně 200 beneficientů projektu. Vztahy s místními autoritami (zejména vedením obcí) jsou prokazatelně funkční, stvrzené memorandy o porozumění, je rozvinuta součinnosti se spolupracujícími organizacemi.

Organizace žadatele disponuje výsledky zpracovaného výzkumu v oblasti zaměstnanosti a zahájila spolupráci s nediskriminující zaměstnavateli. Kvalitativní kapacity organizace žadatele jsou posíleny, včetně existence upravené strategie zahrnující nové metody práce se znevýhodněnými skupinami.JAKÉ AKTIVITY PROJEKT ZAHRNUJE?


1.      Podporu stmelení a akceschopnosti místních komunit

2.      Podporu advokačních dovedností místních komunit

3.      Rozvoj občanského uvědomění a právního povědomí členů místních komunit

4.       Rozvoj sebevědomí, poznání a identity členů místních komunit

5.      Posilování vztahů s místními autoritami a spolupracujícími organizacemi

6.      Průzkum v oblasti zaměstnanosti a navázání spolupráce se zaměstnavateliCO TO ZNAMENÁ V PRAXI?


·        Realizaci komunitních akcí (např. u příležitosti Mezinárodního dne dětí, Mikuláše, Mezinárodního dne Romů), které se budou konat v našem komunitním stanu v Chodově, s účastí lidí z Nového Sedla a Vřesové;

·        Vytvoření advokační skupiny, jejíž členové absolvují vzdělávání v potřebných dovednostech a skupina se postupně naučí samostatně jednat s vedením obcí či dalšími lokálními autoritami;

·        Realizaci tematických workshopů ve spolupráci se spřátelenými organizacemi na různá témata, např. občanské právo, rodinné právo, trestní právo, dluhová problematika, diskriminace, problematika závislostí atd.

·        „Cesty za poznáním“ – výjezdy na Pietní akt v Letech u Písku, na tradiční romskou pouť za Svatou Kali Sárou do Saintes-Maries-de-la-Mer, do Romského muzea v Brně;

·        Setkávání s inspirativními romskými osobnostmi;

·        Posilování dobrých vztahů s vedením jednotlivých obcí, uzavření memorand o spolupráci

·        Zmapování možností pracovního uplatnění lidí z vyloučených lokalit u místních zaměstnavatelů za účelem zvýšení jejich šancí na trhu práceS KÝM BUDEME V RÁMCI PROJEKTU SPOLUPRACOVAT?


Zásadní je pro nás spolupráce s vedením obcí Chodova, Nového Sedla a Vřesové, dalšími důležitými spolupracujícími subjekty jdou například Agentura pro sociální začleňování, GOPALA o.p.s., ROMEA, Slovo 21, z. s., Člověk v tísni, o.p.s., Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Otevřená společnost, o.p.s., jsme členy RomanoNet, z.s. Spolupráce spočívá nejen v participaci na akcích, vzdělávání či průzkumech, ale také ve vzájemném využití zkušeností, zjištění a výsledků.JAK VYPADÁ NÁŠ REALIZAČNÍ TÝM?


Realizační tým projektu se skládá především ze tří terénních koordinátorů a vedoucího realizačního týmu (částečné pracovní úvazky). Jedná se o pracovníky s rozsáhlou zkušeností sociální a komunitní práce s místními lidmi. Externí odborníci zajistí např. vedení výzkumných a vzdělávacích aktivit. Zásadní je také zapojení dobrovolníků – od úkolů souvisejících s řízením a administrativou, až po pomocné činnosti na komunitních akcích.AKTUÁLNÍ INFORMACE A FOTODOKUMENTACE


STRÁNKA PROCHÁZÍ PROVOZNÍ ÚPRAVOU, DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST!KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU:


Emil Voráč, vedoucí realizačního týmu

e-mail: emil.vorac@seznam.cz

telefon: 725 706 520PODPORA PROJEKTU


SDĚLENÍ O PROGRAMU A SUBJEKTECH PODPORY:


Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.Odkazy na webové stránky:


Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/


Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/


Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky