2014 - Khamoro-Chodov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2014

Aktivity

Rok 2014

výlet do zoo Chomutov  2014

Vyhodnocení akce - ke stažení

Mikulášská besídka

Vyhodnocení akce - ke stažení

Letní tábor Stříbrná  2014

Vyhodnocení - ke stažení

Mezinárodní den romů

Vyhodnocení - ke stažení

Den pro sociálná služby

Vyhodnocení - ke stažení

Den rodin Nová role

Vyhodnocení - ke stažení

den narodnostních menšin Sokolov 2014

Vyhodnocení - ke stažení

čarodejnická stezka FOTKY 2014

Vyhodnocení - ke stažení

 

Střípky z letního tábora Stříbrná 2014
Byl zcela normální letní pátek ráno 8. 8. 2014,
ale p
řeci jenom něčím byl výjimečný - jedeme
na tááábor

Scházíme se ve sdružení o.p.s. Khamoro a
p
řipravujeme se na odjezd. Auta a děti už jsou
všechna… m
ůžeme frčet…
Nálada v autech byla usm
ěvavá … cesta na
St
říbrnou trvala hodinu, takže jsme se vyhnuli
typu otázek už tam budeme?? Jak dlouho ješt
ě
pojedeme??
JSME NA MÍSTĚ!
1. Den 8. 8. 2014 pátek
Dorazili jsme do cíle. Rozkoukáváme se,
necháváme d
ěti ubytovat se, a když už
mají kuf
říky vybalené, scházíme se pod
altánkem, kde si sepisujeme a
seznamujeme se s pravidly tábora. Po
dostání všech informací do jejich hlavi
ček
jsme si zahráli seznamovací hry, u kterých
jsme se nasmáli, ale hlavn
ě poznali
Po večeři jsme si zahráli souhvězdí a živé
pexeso, kde d
ěti si mohli vyzkoušet být
v roli žabáka, motýla aj. Následuje
ve
čerka… a dnes jsme měli noční vizitu
2. Den 9. 8. 2014 sobota
8 : 00 – crrr, crrr. Ach ten nep
říjemný
zvuk a do toho
ťuk, ťuk, budíčeeek
ozývá se z d
ětského hlásku.
Upravený a hladový utíkáme na snídani.
Po snídani nás
čekala prohlídka po okolí,
abychom taky vid
ěli, jak v hezkém
m
ěstě táboříme. I po dvou hodinách
dlouhé ch
ůze neměli děti dost a tak se
pro n
ě připravily akčnější hry jako je
lano, vybíjená, nohejbal.
Po ob
ědě si děti mohli zahrát na básníky
… Po stromech v
členitém lese byly
nav
ěšeny básničky, každý chodil
jednotliv
ě. Vylosoval si číslo a číslo, které
si vylosoval, musel najít v lese, kde byla i
básni
čka. Když si myslel, že básničku
um
ěl, šel k vedoucímu, který na něho
čekal v altánku a tam musel říct báseň
správně, pokud se spletl, odcházel a
vracel se zp
ět si básničku přečíst nebo
dou
čit.
Po ve
čeři bylo divadelní představení na
téma tábor. Myslím a vím, že máme
talentované d
ěti
3. Den 10. 8. 2014 neděle
Je tu t
řetí den, krásná slunečná neděle a
my jsme si ud
ělali společný výšlap na
místní nejvyšší vrchol Špi
čák. Při
odpo
činku jsme s dětmi probírali základy
1. pomoci uštknutí hadem. Na zpáte
ční
cestě jsme
sbírali borůvky a houby,
z kterých nám paní kucha
řka uvařila
houbovou polévku, na které jsme si
pochutnali.
Po ob
ědě byly hry bez hranic. Bylo 7
disciplín a d
ěti rozdělené do dvou stejně
početných skupin. Jedna z disciplín byla
nap
říklad návštěva supermarketu, kde
hrá
č musí vzít z krabice 3 míče najednou
a nese je dalšímu hrá
či z družstva, jaké
družstvo bylo nejrychlejší, vyhrává.
Z dalších známých disciplín byl b
ěh
v pytli, závod stonožek, skákání s mí
čem
mezi kotníky, p
řísloví, podávaná, včelí roj
(trefování visací láhve napušt
ěné pískem.
Každý hrá
č měl 3 pokusy).
Ve
čer jsme šli do lesa, kde na děti čekaly
pohádkové bytosti. Bylo 5
říší. Říše
červené karkulky, říše 7 trpaslíků a
Sn
ěhurky, Popelčina říše, říše Macha a
Šebestové a poslední
říše šípkové
R
ůženky. U každé pohádkové bytosti
d
ěti plnily úkoly. Za každý splněný úkol
byli odm
ěněni sladkým.
4. Den 11. 8. 2014 pond
ělí
Dnešek je den na bojovku. Vedoucí jí šly
p
řipravit v dopoledních hodinách do lesa
a d
ěti mezi tím s ostatními vedoucími
hráli bingo + další volno
časové hry.
Po ob
ědě, kdy už byla bojovka
p
řipravená, jsme se na ní vydali.
Jmenovala se,
člověče, nezlob se… stejná
jako desková hra, jen s lidskými
figurkami. Tato bojovka nám trvala 3
hodiny. D
ěti přišly unavený, tak jsme je
nechali odpo
činout a večer jsme si
zp
říjemnili playbackem. Mohli jsme slyšet
Black music, country, pop, hip hop.
Je 01:30h ráno… všichni spí… tuší n
ěco?
Dnešní noc je v
ěnovaná noční bojovce
Závěreččást bojovky člověče, nezlob
se (p
řátelský kruh)
5. Den 12. 8. 2014 úterý
Na
čtvrtek jsme měli naplánovaný
Indiánský den, tak jsme dnes batikovali
tri
čka jako správní indiáni. Po trošku
náro
čnější práci jsme si udělali relaxač
dopoledne jako týmovou práci… d
ěti
kreslily spole
čně obraz.
Je
čas na oběd Po obědě vyrážíme na
místní h
řiště, kde jsme pro děti připravili,
člověče, nezlob se. Na hřišti bylo
nakresleno k
řídami hrací pole. Děti se
rozd
ělily na 4 skupinky po čtyřech na
červený, zelený, žlutý, modrý a 4 děti
jako hrá
či, kteří házeli kostkou.
Hra mohla za
čít… po 2,5 hodinách jsme
m
ěli vítěze a to hráče zelený

Batikování
6. Den 13. 8. 2014 st
ředa
Dopoledne nám zpest
řila policie ČR ze
Sokolova, kde jsme mohli vid
ět výcvik
ps
ů. Po nádherném vystoupení na děti
čekala beseda o bezpečnosti na silnicích.
D
ěti nás od soboty přemlouvaly, že chtě
do bazénu, tak jsme se rozhodli, že jim
p
řání splníme. Po obědě jsme si teda
p
řipravili plavky, ručníky, sprcháče a
vyrážíme na autobus z Kraslic do
Sokolova.
Vyblbnutý a hladový z bazénu se vrháme
do místní kantýny dát si n
ěco dobrého
na zub

Ve 21:00 hodin příjezd do tábora.
Vy
čerpaní uleháme do postelí…

7. Den 14. 8. 2014
čtvrtek
Máme tu poslední den letošního tábora…
Dnes si budeme hrát na indiány

čení… vymýšlení indiánského jména…
skupinový pok
řik, indiánský tanec…
vymýšlení indiánské vlajky… vyráb
ě
indiánské
čelenky, náramku, řetízku… to
celé nám zabralo celé dopoledne a
kousek po ob
ědě.
Na odreagování jsme si zahráli balónky,
které m
ěly děti nafouknuté na noze, a
úkolem d
ětí bylo prasknout balónky
ostatním hrá
čům. Komu praskl, odcházel
ze hry.
Ješt
ě před táboráčkem nám děti
ukázaly, co si vymyslely za indiánský
tanec, a byla sout
ěž o nejhezčí indiánský
kostým

Je večer a strejda Emil připravuje oheň,
abychom si mohli za tá
bořit, a taky už
pomalinku rozlou
čit, jelikož je poslední
den, kdy jsme všichni spolu. A to
znamenalo, že nesm
ěla chybět ani
rozlu
čková diskotéka.
Tak zase příští rok! Ahoooooj
www.khamoro-chodov.ic.cz

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky